Informácie pre akcionárov

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti EMERSON a.s.

rok 2013

Pozvánka na valné zhromaždenie
Plná moc pre akcionára
Výsledky hlasovania na valnom zhromaždení 2013

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti EMERSON akciová spoločnosť

rok 2012

 

Poučenie o práve akcionára podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka

Celkový počet akcií a hlasovacích práv

Zoznam materiálov, ktoré budú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a návrhy uznesení

Prílohy k materiálom na rokovanie riadneho valného zhromaždenia:

1. Stanovisko dozornej rady k hospodárskym výsledkom spoločnosti za hospodársky rok 2011 – k bodu 4 programu

2. Navrhovaná Výročná správa k hospodárskym výsledkom spoločnosti za hospodársky rok 2011 vrátane riadnej individuálnej účtovnej uzávierky  časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5– bodu 5 programu

3. Zámery obchodno – finančného plánu spoločnosti na hospodársky rok 2012 – bodu 6 programu

4. Zmeny Stanov spoločnosti – k bodu 7 programu, časť 1, čast 2

5. Zoznam osôb navrhovaných za členov dozornej rady spoločnosti – k bodu 9 programu

6. Schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady – bodu 9 programu, časť 1, časť 2

7. Vzor tlačiva plnomocenstva pre účasť na hlasovanie na riadnom valnom zhromaždení

 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti EMERSON akciová spoločnosť

rok 2011

 

Výsledky hlasovania na valnom zhromaždení 2011

 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti EMERSON akciová spoločnosť

rok 2010

 

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie  

Výsledky hlasovania na valnom zhromaždení 2010